Årboka 2020

24. november 2020 | 2 kommentarar

 

Vi er både stolte og glade for enda ein gong å kunne legge årboka for Lesja historielag ut for sal. Boka er nr. 37 i rekkja av årbøker, og er smidd over same lesten som dei tidlegare bøkene. Her er ei gode blanding av forteljingar frå «gamle dagar»og meir fagleg funderte artklar fortald i eit folkeleg språk.

Skriurennet på Lesjaskog var ei storhending i si tid. Kvar påskelaurdag samle det ein stor del av den norske alpineliten og publikum frå store område til ein skifest utan like. Hans Enstad har samla mykje av historia om dette rennet i ein rikt illustert artikkel. Frå dagboka til Marie Traasdahl får vi eit innblikk i travle kvardagar i Tråsådalen det andre krigsåret og Tor Nørstegård har ei fornøyeleg lita historie som mor hans opplevde under krigen. Astrid Brekken fortel reflektert om sitt tilhøve til heimgarden og jordbruket og Mette Hole fortel opplevd om stiftinga og framveksten av av eitt av dei mest sentrale kulturlaga i bygda, Lesja Sangkor, som no er 75 år.

Lesja er ei fjellbygd, og lesjingane har nytta fjellet langt vidare enn dagens kommunegrenser tilseier. Dette er tema som Tor Einbu og Oddvar Romundset er inne på med kvar sine utgangspunkt. Lesjingar har i farne tider sett sitt preg på Grøvudalen og Torbudalen i Sunndal kommune. Reindriftssamen Thorkel Finn farta i si tid over dei fleste fjellområda kring Lesja, han var ein fargerik person som fekk ein tung lagnad. Torbjørn Torstad fortel om korleis han i nyare tid under ein jakttur på strabasiøst vis greidde å berge nokre sauer som var snødd inne på fjellet. Fjell er også sentralt i artikkelen som  Anders Romundset har skrive om vår aller eldste historie. Det er historia om da Lesjabygda kom fram i dagen etter å ha vore nedisa i mange årtusen. Dette er ei svært dramatisk historie, og han fortel om dei  spora vi kan sjå etter dette i terrenget den dag i dag!

Skulehistoria for Lesja er enda ikkje skriven, men Rolf Sørumgård og Ola-Jo Botheim tek for seg ein del av denne historia som er lite kjent. Det er historia om da Gudbrandsdalen Amtsskole og Nordre Gudbrandsdalens lndbruks- og husmorskole heldt til i Lesja. Der fekk ungdommar frå bygda ein sjanse til å skaffe seg kunnskap i ei tid da vidare skulegang ikkje var lett tilgjengeleg. Mange talentfulle ungdommar måtte reise ut for å realisere sine evner slik som Ola Halsteinstande og Karl Løkke som Oddvar Romundset skriv om. Andre vart viktige tradisjonsberarar i heimbygda. Ein slik tradisjonsberar frå nyare tid var Martin Bø som Per Jordhøy skriv om.

Gamle dagar kan vera så mangt, og 1950-talet er for dei fleste i dag blitt «gamle dagar». Syver Nøstebø ser attende på barndommen sin på Lora på 1950-talet og fortel om vinteraktivitetar og julefeiring med sine gleder og sorger slik det var for han den gongen.  Vi reknar med at han neste år vil koma attende med barndomsminne frå sommarhalvåret. Som ei helsing frå gamle dagar mottok  bygdemuseet i haust tre trefigurar som Ragnvald Einbu skar ein gong i mellomkrigstida. Dette var for oss ukjende  arbeid av den store målaren og trekunstnaren frå Lesja. Artikkelen har med bilde av figurane og omstenda omkring gåva blir fortalt.

Da er vel det meste nemnt bortsett frå dei faste postane med rapportar frå årets sesong på Lorkverna og på bygdetunet, minnegåver, og samandrag av årsmeldinga. Da står berre att det mest vemodige ved årets årbok. Mangeårig redaktør for årboka, Tor Einbu, har bestemt seg for at dette blir den siste årboka frå hans hand. I ein artikkel illustrert med Widerø-bilde frå 1952 oppsummerer han sine erfaringar som redaktør og takkar for seg. Lesja Historielag vil rette ein stor takk attende for den store kulturinnsatsen Tor har gjort for laget og for bygda. Ikkje utan grunn er han forlengst utnemnd til æresmedlem i Lesja Historielag.

Fellestur til Ringebu prestegard laurdag 15. august

1. august 2020 | 2 kommentarar

Lesja Historielag arrangerer fellestur til Ringebu Prestegard laurdag 15. august. Der vil vi få omvisning i utstillingane, hagevandring i prestegardshagen og omvisning i stavkyrkja. Vi får sjå ei omfattande utstilling av maleri som lesjingen Karl Løkke er meister for, og i tilknytning til denne vil Løkke-kjennaren  Lars Tvete halde eit foredrag om kunstmålaren frå Olderlykkja i Lesja.
Ved ankomst får vi servert ein enkel lunsj, og seinare vil det bli høve til å få kjøpt ein kopp kaffe. Servering og billettar til alle utstillingane og omvisninga vil koste tilsaman 220 kr.
Køyring med privatbilar. Har du problem med skyss – kontakt historielaget! Avreise frå Lesja 15.august kl. 09.00 – retur frå Ringebu ca. kl. 14.45. Pris kr. 220 for omvisning, fordrag og servering.
Påmelding til tlf. 480 43 824 innan 3. august.

Vårhalvåret 2020 i Lesja Historielag

28. juni 2020 | Ingen kommentarar

COVID 19 OG ÅRSMØTET

Aktiviteten i Lesja Historielag fekk ein bråstopp 10. mars på grunn av viruset «Covid 19». Kveldseto med foredrag av Lars Tvete og utstilling av Karl Løkke-maleri måtte avlysast og årsmøtet, som var bestemt til 25. mars, vart utsett i det blå! Først etter to månader kunne vi ha nytt styremøte, og årsmøtet vart gjennomført 28. mai på biblioteket på Lesja med brukbart frammøte. Aagot S. Botheim sa frå seg i styret etter mange års innsats bl.a. som sekretær og fekk takk og blomster for innsatsen. Bjørg Nordset overtok plassen hennar i styret, og Thorbjørn Torstad overtok som varamann til styre etter KM Bjørneby. Arnfinn Kjelland er i gang med å samle stoff til bok om Lesja Jernverk, og han heldt eit interessant foredrag om arbeidet med å finne kjeldene til jernverkshistoria.

 

VÅRDUGNAD

Den 23. mai var det vårdugnad på Lorkverna med god oppslutning. Husa vart vaska og rydda, og ute vart det raka og pynta opp for sesongen.


Dyktige dugnadsfolk treng ein matbit – Arne Endresplass, Marit Kolstad og Øystein Kolstad

 

FRILUFTSKONSERT

Søndag 14. juni hadde Kjøremgrenda Musikkforening gratis friluftskonsert på Lorkverna. Det vart eit festleg arrangement i nydeleg ver, mange møtte fram og fekk ei strålande musikkoppleving i bruset frå ei flomstor Lora elv!

Glade musikantar på Lorkverna

Ei stor musikkoppleving for eit lydhørt publikum

 

JONSOKFEIRING

Også i år var det Jonsokbrenning på Lorkverna, men heldigvis ikkje så voldsomt som i fjor! Veret var vakkert og grillen vart flittig brukt av nokre titalls personar med stort og smått!

 

VERKENSSTUGU

Historielaget har det siste året lagt ned ein del arbeid for å gjera Verkensstugu på Filling tilgjengeleg og kjent som eit kulturminne frå gruvedrifta på Dalsida midt på 1800-talet. For å hindre at beitedyr grisar til innved huset, bestemte vi oss for å gjerde det inn. Finare hafelle enn tradisjonell skigard kan ein ikkje få, og da Rune Nørstegård kunne skaffe vyrkje fekk vi det opp i løpet av siste veka i juni.

Eit flott gjerde – no manglar berre grindene

 

KARL LØKKE

Om coronaen la hindringar i vegen for oss i mars, er vi ikkje ferdige med Karl Løkke likevel. På Ringebu prestegard er det ei stor utstilling av bilda hans i sommar, og enkelte av dei ei til sals. Historielaget og Venneforreninga ved bygdemuseet er blitt einige om å kjøpe inn eit vakkert måleri frå Olderlykkja der Karl Løkke vaks opp. På museet har dei lova å finne ein høveleg plass for bildet.

 

TUR TIL RINGEBU PRESTEGARD OG STAVKYRKJE

Historielaget har planar om å arrangere ein spesialtur for lesjingar 15. eller 16. august for å sjå denne utstillinga og andre utstillingar på prestegarden. Vi får spesialbehandling med foredrag ved Lars Tvete, omvisning i prestegardshagen, Ringebu stavkyrkje m.v. Når datoen er fastlagt, blir turen kunngjort og det blir høve til å melde seg på.