Kveldsseto i tunstugu torsdag 14. februar kl. 19.00

9. februar 2019 | Ingen kommentarar

Temaet er registrering av gamle buer i fjellet. Med det første vil vi legge ut eit dataprogram på heimesida vår der interesserte kan legge inn opplysningar om og bilde av gamle buer, burestar og læger , kulturminne som det finst mange av i fjellet i Lesja. Målsettinga er å få ein oversikt over det som finst av slike kulturminne, og at vi ein gong i framtida kan gje ut ei bok om dei.

Ola Tovmo har utvikla dataprogrammet, og han vil demonstrere korleis det kan brukast. Dovre Historielag har brukt det eit par år, og representantar frå laget vil vera med og fortelje om sine erfaringar med dette.

Registrering av buer og læger i fjellet.

14. januar 2019 | Ingen kommentarar

I Lesja Historielag har vi registrert det store engasjementet i face-book-gruppa «Jakthytter og læger i Lesjafjella», og kan i den samanheng melde følgjande:

Vi tek sikte på å få fortgang i arbeidet med registrering av buer i fjellet. Saman med Ola Tovmo vil vi utvikle eit registreringsprogram for Lesja slik dei har gjort i Dovre. Dette programmet vil bli tilgjengeleg på heimesida vår på same måten som på heimesida til Dovre Historielag. Da vil alle som er interessert i å vera med på dette kunne gå inn, registrere seg og legge inn opplysningar om og bilde av buer, læger og restar av slike. Vi tek da ikkje berre sikte på buer og læger til jaktformål, men også buer og læger som er brukt til andre formål som fisking, gjeting, måsåtaking, gruvedrift etc., og dei treng ikkje liggja innanfor kommunegrensene dersom dei er eller har vore brukt av lesjingar.

Bu ved vatningskanalen som kjem frå baksida av Horrungen

Andre kulturminne som bågåstø, eller oppmuringar som berre har til formål å skape le for kvile- eller utsiktsplassar, fell utanfor denne registreringa. Men her vil det sjølvsagt vera grensetilfelle der ein må bruke skjønn. Vi tenkjer oss også å utelate hytter til fritidsformål av nyare dato. Her vil det også vera grensetilfelle, men det kan t.d. vera aktuelt å kutte ut hytter og buer som er bygd etter krigen. Desse vil i alle tilfelle vere grundig registrert i andre register. Dette må vel nedfellast i retningsliner for registreringa, og vi er opne for innspel og synspunkt på dette.

Kveldsseto i Hattremsstugu på Bygdatunet torsdag 10. januar kl. 19.00

3. januar 2019 | Ingen kommentarar

 

Temaet denne gongen er «Vegar før vegar var». Før bil og tog vart teke i bruk, var kontakt med folk i ein del av nabobygdene våre avhengig av ferdselsvegar høgt til fjells. Ottadalsbygdene, Sunndalen, Eikesdalen og Oppdal ligg slik til at å gå vegar over fjellet var det naturleg når ein skulle dit på besøk eller hadde eit ærend.

Etter ei innleiing, tek vi ein prat om dette temaet, og håpar at mange har kunnskap å dele med oss andre om kvar det har gått slike gamle ferdselsvegar.

Som vanleg er arrangementet i samarbeid med venneforreninga på bygdatunet og Gudbrandsdalsmusea. Kaffespleis  –  Alle er velkomne.