Årboka 2019

4. desember 2019 | Ingen kommentarar

På framsida, bilde av ein brakteat, ein slags mynt frå 1300-talet som vart funnen under utgravinga på Verket ved Slådalsvegen i sommar.

I Lesja Historielag er vi både stolte og glade for at vi enda ein gong har ei årbok klar til jul. Dette er den 36. i rekkja av årbøker, og samla dekkjer årbøkene våre mykje av den allmenne bygdehistoria for Lesja. Årets bok liknar dei tidlegare ved at ho inneheld ny og original historieskriving både frå fjern og nær fortid. Her møtest faghistorikarar og vanlege bygdefolk med sine forteljingar, og det er slik vi ønskjer det skal vera. Årboka skal vera historie for folk flest fortald av folk flest!

Korn og korndyrking var tema for arrangementa under Markens Grøde i sommar. I tidlegare tider var kornhausten avgjerande for liv og velferd for folk i Lesja, og for oss i historielaget har dette sett sitt preg både på aktivitetane i sommar og på årboka.

Lokale hendingar under siste verdskrigen har alltid vore viktig i årboka vår. Slik er det også i år –  her er autentiske forteljingar frå dei som opplevde krigshandlingane, og her er viktige vedtak frå statsråd på Stuguflåten i 1940. Ikkje utan grunn blir Stuguflåten Hotell lansert som det viktigaste nasjonale kulturminnet i Lesja i den nyleg vedtekne kulturminneplanen.

At barnehagen kom til Lesja, er også blitt historie. Det var i si tid ei storhending som skapte både glede og konflikter i bygda. I dag er det lett å sjå at dette innevarsla ei ny tid som etter kvart førte til store endringar i oppvekstmiljøet for barna våre.

Forteljingar om menneskelagnader og arbeidsliv i bygda er med i år som tidlegare. Ny kunnskap frå dei arkeologiske utgravingane ved massefangstanlegget på Verket blir presentert, og vi blir kjent med nordlysobservasjonar som vår verdskjende astronom Sigurd Einbu foretok.

Og sist, men ikkje minst, inneheld årboka stoff om det som skjer på kulturvernområdet i Lesja, i historielaget og på bygdemuseet.

Av dei 36 årbøkene våre har Tor Einbu redigert halvparten, dvs. dei siste 18! Dette er ein kulturinnsats det står all respekt av og som vi har all grunn til å takke han for. Vi ønskjer han til lykke med nok ei vellykka årbok og håpar at mange vil finne glede i å lesa boka.

Rosemåling frå Lesja

19. november 2019 | 1 kommentar

Endeleg kjem boka vi har venta på i mange år  –  boka om rosemåling og rosemålarar frå Lesja. I rosemålingskretsar er Lesja-måling og Lesja-målarar velkjende begrep. Konservator Tord Buggeland ved Maihaugen tok derfor i si tid initiativ til å få registrert rosemåling i Lesja. Han tok kontakt med daverade leiar i Lesja Historielag Odd Reidar Hole, og han gjekk straks i gang med dette registreringsarbeidet. Han gjekk frå heim til heim i Lesja og fotograferte og registrerte hundrevis av gjenstandar og interiør med rosemåling. Detviste seg at det fanst Lesjamåling i mange av nabobygdene, også over fylkesgrensa. Ja, det er registrert Lesja-måling i fjerne bygder som Aure på Nordmøre og i Målselv og Bardu i Troms. Det viste seg at i løpet av eit par hundre år hadde Lesja fostra eit hundretals rosemålarar, mange av dei store kunstnarar på sitt område. Odd Reidar fann etter kvart ut kven mange av dei var og kva som kjenneteikna målinga til den enkelte. Med seg i dette arbeidet har han i tillegg til Tord Buggeland hatt  konservator ved Maihaugen, Kåre Hosar, og det har resultert i ei praktbok om rosemåling frå Lesja, dvs. gamle Lesja prestegjeld som også omfatta Dovre og øvre Folldalen.

 

Omlag slik blir framsida på boka – ho er venta ferdig frå trykkeriet ca. 10. desember og vil straks bli lagt ut for salg både direkte frå historielaget og frå lokale butikkar. Etter kvart vil boka også bli å finne i bokhandlane i området. Boka kostar 360 kr og kan bestillast direkte frå historielaget på e-post til romundseto@gmail.com

Dette skåpet var historielaget med på å kjøpe heim att til Bellestugu på Lesja Bygdetun i sommar. Skåpet er laga av rosemålaren Hans Gundersen Jenstad som også var snikkar og smed. Dette skåpet er gjengitt i Johan Meyer si bok «Fortids kunst i norske bygder». Hans G Jenstad var ein interessant kunstnar med stor og variert produksjon, og han er ein av dei du kan lesa om i boka.

Kveldsseto på Tunstugu torsdag 14. november kl. 19.00

7. november 2019 | Ingen kommentarar

Kveldsseto denne månaden dreier seg om geologi og landskapsutvikling i Lesja. Forskar Anders Romundset frå NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) vil fortelje om kva vi veit om berggrunnen i Lesja og om korleis istidene har forma landskapet. Han vil også vise kva moderne forsking finn ut om bygda vår ved hjelp av  laserscanning og satelittdata m.v.

Vi vonar mange vil stille opp og kome med spørsmål og kommentarar. Bildet nedanfor viser ein merkeleg landskapsdetalj i lia mellom viggestrene – den såkalla Geitryggen!

Kaffespleis  –  alle er velkomne!